Współpraca krajowa

A A A

Polskie Centrum Akredytacji
ul. Szczotkarska 42
01-382 Warszawa
www.pca.gov.pl

Dnia 07 marca 2012 roku w Warszawie podczas XXIII Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji Pan Eugeniusz W. Roguski i Prezes Klubu POLLAB Krystyna Krzyśko popisali nowe zaktualizowane porozumienie o współpracy pomiędzy PCA i Klubem POLLAB.

Treść zawarego porozmienia [pobierz ...]

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności”

[źródło: http://www.pca.gov.pl/?page=status_prawny]


Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
ul. Kłobucka 23A
02-699 Warszawa

www.pcbc.gov.pl

PCBC SA jest członkiem założycielem Klubu POLLAB. PCBC SA i Klub POLLAB wspierają wzajemnie swoją działalność.

Klub od samego początku swej działalności ma siedzibę w budynku PCBC SA. Ponadto korzysta z sal konferencyjnych na spotkania Zarządu oraz Sekcji/Komisji. Dzięki uprzejmości PCBC SA, Klub korzysta również z kancelarii, która wspiera wysyłkę korespondencji do Członków Klubu.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest wiodącą organizacją z ponad 50-letnim doświadczeniem w zakresie:

 • badań i certyfikacji wyrobów,
 • certyfikacji systemów zarządzania,
 • szkolenia personelu.

Jest liderem wśród jednostek certyfikujących systemy zarządzania oraz wśród jednostek szkolących na polskim rynku.

Posiada status jednostki notyfikowanej o numerze 1434, nadanym przez Komisję Europejską, w zakresie 10 dyrektyw nowego podejścia i przygotowuje się do rozszerzenia swojej działalności o dalsze dyrektywy.

PCBC S.A. prowadzi działalność w zakresie:

 • organizowania systemu certyfikacji na znaki: B, Q, Eko, Ecolabel,
 • certyfikowania systemów zarządzania (certyfikaty PCBC S.A. i IQNet),
 • certyfikowania wyrobów,
 • oceny zgodności w zakresie 10 dyrektyw,
 • certyfikowania personelu,
 • organizowania szkoleń i doskonalenia kadr w dziedzinie jakości (badania, certyfikacja, akredytacja, systemy zarządzania, TQM),
 • badań wyrobów,
 • certyfikowania gospodarstw ekologicznych.

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

www.gum.gov.pl

Główny Urząd Miar jest członkiem Klubu POLLAB. Wspiera merytorycznie działalność Klubu POLLAB uczestnicząc oraz wygłaszając referaty w sympozjach Klubu.

Podstawowym zadaniem Głównego Urzędu Miar jest zapewnienie wzajemnej zgodności i określonej dokładności wyników pomiarów przeprowadzanych w Polsce oraz ich zgodności z międzynarodowym systemem miar. Wymagana dokładność wynika ze współczesnych oczekiwań nauki, techniki i handlu oraz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar jest powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów i podlega Ministrowi Gospodarki zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216 poz. 1593).”

[źródło: http://www.gum.gov.pl/pl/site/o_urzedzie]


Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

www.pkn.pl

Polski Komitet Normalizacyjny wspiera merytorycznie działalność Klubu POLLAB uczestnicząc oraz wygłaszając referaty w sympozjach Klubu.

"Misją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jest sprawne organizowanie działalności normalizacyjnej zgodnie z rozwiązaniami europejskimi i międzynarodowymi, wypracowanymi przy aktywnym współudziale krajowych ekspertów, wspierające krajową politykę techniczną, w celu ułatwienia wymiany handlowej, zapewnienia konkurencyjności polskim producentom; dostarczanie wszystkim zainteresowanym produktów normalizacyjnych o wysokiej jakości, w uzgodnionych terminach, odpowiadających wymaganiom rynku.”

[źródło: http://www.pkn.pl/misja-wizja-i-cele-pkn]


Klub Polskie FORUM ISO 9000
Ul. Kłobucka 23A lok. 104
02-699 Warszawa

www.pfiso9000.pl

Klub POLLAB i Klub PF ISO 9000 wzajemnie promują i wspierają swoją działalność m.in. poprzez wzajemne aktywne uczestnictwo w spotkaniach Klubowych, udzielanie zniżek dla członków Klubu w odpłatnościach za udział w spotkaniach. Korzystanie ze wspólnych pomieszczeń Sekretariatu.

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 powstał 04 grudnia1991 r.

Cele Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000:

 • Ułatwianie kontaktów i wymiany doświadczeń,
 • Promowanie osiągnięć członków klubu,
 • Zapewnienie dostępu do najnowszych informacji dotyczących systemów zarządzania.

Klub PF ISO 9000 systematycznie organizuje spotkania i seminaria związane z zarządzaniem w organizacjach.

Wartość dodana aktywnego członkostwa w Klubie PF ISO 9000, to rozwój wiedzy ułatwiający skuteczne zarządzanie.