Prawa i obowiązki członka Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

A A A

Członek rzeczywisty ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Delegowania swoich przedstawicieli do prac w sekcjach i komisjach problemowych.

 3. Udziału swoich przedstawicieli w konferencjach, sympozjach, szkoleniach oraz innych formach współpracy prowadzonych przez Klub.

 4. Występowania z wnioskami do organów Klubu.

 5. Nieodpłatnego otrzymywania wydawnictw Klubu.

 6. Dokonywania zmiany reprezentującego go przedstawiciela.

 7. Stosowania logo Klubu w swojej działalności zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu.

 8. Odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia.

Klub posiada logo, które może być używane jako znak graficzny przez członków rzeczywistych Klubu na ich drukach firmowych i w materiałach reklamowych z dodaniem informacji o treści „Członek rzeczywisty Klubu POLLAB nr …”

Członek rzeczywisty jest obowiązany do:

 1. Realizacji celów działania Klubu, określonych w Regulaminie.

 2. Przestrzegania postanowień Regulaminu i uchwał organów Klubu.

 3. Uczestnictwa, poprzez swoich przedstawicieli, w pracach i działalności Klubu.

 4. Opłacania składek w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, w terminie do końca I kwartału za dany rok kalendarzowy.

Członkostwo rzeczywiste ustaje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Klubu.

 2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarząd Klubu, w przypadku:

  • zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia,

  • rażącego naruszenia Regulaminu Klubu.


 1. Członek wspierający ma prawo do odpłatnego udziału, poprzez swego przedstawiciela, w Walnym Zgromadzeniu, pracach komisji i sekcji problemowych, sympozjach, itp.

 2. Członek wspierający traci prawa członkowskie:

  • na skutek pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Klubu,

  • jeśli w okresie 2 lat nie świadczył zadeklarowanych usług na rzecz Klubu.

Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.