XXXII Walne Zgromadzenie Członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, Warszawa 10.03.2021 r. - online

A A A

Zarząd Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, działając na podstawie
§ 16-17 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

10 marca 2021 r.

XXXII Walne Zgromadzenie

Forma online na platformie ZOOM Wydziału Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozpoczęcie: godz. 10.30 - I termin,  godz. 10.45 - II termin

Program:

 1. Otwarcie XXXII Walnego Zgromadzenia.
 2. Wyznaczenie protokolanta i wybór przewodniczącego obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 r.
 7. Przedstawienie realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2020 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu, Sekcji i Komisji oraz realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2020 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu POLLAB.
 12. Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego na 2021 r. oraz podjęcie stosownej uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie członka honorowego Klubu POLLAB.
 14. Przedstawienie sylwetki Pana Ryszarda Malesy jako osoby wchodzącej w skład Zarządu Klubu z ramienia Stowarzyszenia Klubu POLLAB. Podjęcie stosownej uchwały.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej.
 17. Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
 18. Zakończenie XXXII Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB.

Udział jednego przedstawiciela członka rzeczywistego w XXXII Walnym Zgromadzeniu, upoważnionego do podejmowania decyzji, jest nieodpłatny.

Kartę uczestnictwa przesyłajcie Państwo na adres sekretariat@pollab.pl w terminie do 15.02.2021 r.