15.03.2023 r. - Warszawa - XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLLAB

A A A

XXXIV WALNE ZGROMADZENIE
CZŁONKÓW KLUBU POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB

Zarząd Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, działając na podstawie
§ 16-17 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

15 marca 2023 r.
XXXIV Walne Zgromadzenie
w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Rozpoczęcie: godz. 10.30 - I termin,  godz. 10.45 - II termin

Program:

 1. Otwarcie XXXIV Walnego Zgromadzenia.
 2. Wyznaczenie protokolanta i wybór przewodniczącego obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 r.
 7. Przedstawienie realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2022 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu, Sekcji i Komisji oraz realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2022 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu POLLAB.
 12. Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego na 2023 r. oraz podjęcie stosownej uchwały.
 13. Wolne głosy i wnioski, w tym wniosek nr 1 o zmianie wysokości składki członkowskiej od roku 2024.
 14. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej.
 15. Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Zakończenie XXXIV Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB.

Udział jednego przedstawiciela członka rzeczywistego w XXXIV Walnym Zgromadzeniu, upoważnionego do podejmowania decyzji, jest nieodpłatny. 

Kartę uczestnictwa przesyłajcie Państwo na adres sekretariat@pollab.pl w terminie do 01.03.2023 r.

Karta zgłoszeniowa