projekt dokumentu DA-05

A A A

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu PCA - DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości - projekt wydania 6 z 09.02.2016 r.

DA-05 projekt dokumnetu [pobierz]

formularz  [pobierz]

Zakres obowiązywania wymagań dokumentu został rozszerzony o nieakredytowaną działalność badawczą prowadzoną przez jednostki certyfikujące w przypadku gdy wyniki tych badań (eksperymentów) są wykorzystywane przez jednostki w procedurach oceny zgodności wyrobów (procedurach objętych akredytacja lub wnioskowanych do akredytacji). Dyspozycja ta jest zgodna ze stanowiskiem International Accreditation Forum (IAF) wskazującym na konieczność zapewnienia zgodności badań wykorzystywanych przez jednostki certyfikujące w akredytowanej działalności z wymaganiami rozdziału 5 normy ISO/IEC 17025, a tym samym z mającymi zastosowanie  w praktyce laboratoryjnej zasadami zapewnienia jakości wyników badań – uczestnictwa w PT lub ILC.

Uprzejmie proszę o przedstawienie uwag i komentarzy do powyższej kwestii na formularzu w terminie do 22.02.2016 r(godz. 12.00) na adres:  sekretariat@pollab.pl