projekt dokumentu DA-01

A A A

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumnetu PCA - DA-01 Opis systemu akredytacji - projekt wydania 9 z dnia 09.02.2016 r.

projekt dokumnetu DA-01 [pobierz]

formularz [pobierz]

W znowelizowanym dokumencie DA-01 kluczowe zmiany i uzupełnienia dotyczą:

  • zakresu i roli współpracy międzynarodowej realizowanej przez PCA;
  • stosowania wymagań akredytacyjnych i warunków akredytacji;
  • postępowania z dokumentami akredytacyjnymi;
  • możliwości udzielania akredytacji warunkowej;
  • określenia niegodności stanowiących poważne naruszenie wymagań akredytacyjnych;
  • terminów wejścia w życie decyzji związanych z procesami akredytacji i nadzoru,
  • decyzji o cofnięciu / ograniczeniu zakresu akredytacji dla których toczą się sprawy przez sądem administracyjnym w stosunku do ich zawieszenia;
  • zasad przeciwdziałania korupcji i unikania konfliktowi interesów;
  • trybu rozpatrywania skarg.

Uprzejmie proszę o przedstawienie uwag i komentarzy na formularzu w terminie do 22.02.2016 r.  (do godz. 12.00) na adres: sekretariat@pollab.pl