Informujemy o organizacji innych PT/ILC

A A A

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą organizowanych PT/ILC

Badania biegłości organizowane przez Arques Sp. z o. o.

 ARQUES Sp. z o.o. zaprasza do udziału w badaniach biegłości. Poniżej przedstawiony został harmonogram dostępnych programów ENVIROMENTAL oraz SANITATION w 2017 r.
Szczegółowe opisy programów znajdują się na stronie internetowej www.arques.pl w zakładce BADANIA BIEGŁOŚCI
Wszystkich dodatkowych informacji udziela Pani Ewelina Siwek tel. 667-640-256

I. Program ENVIROMENTAL WS-1-16 ( woda powierzchniowa: pH, Fe, ChZT, zawiesiny ogólne, siarczany, azot ogólny, fosfor ogólny)
Terminy: 
02.03.2017r  30.10.2017r  Cena : 495,00 netto

II. Program ENVIROMENTAL E-2-17 ( ścieki oczyszczone: ChZT, zawiesiny ogólne, siarczany, azot ogólny, fosfor ogólny, metale: Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Cr,Hg )
Terminy: 
13.04.2017r   26.10.2017r    Cena : 495,00 netto 

III. Program ENVIROMENTAL SR-3-17 ( gleba rolna: pH, fosfor przyswajalny, sucha masa, metale: Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Cr, Hg)
Terminy: 
10.02.2017r , 14.11.2017r  Cena : 500,00 netto

IV. Program ENVIROMENTAL SI-4-17 ( gleba przemysłowa: pH, sucha masa, metale: Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Cr, Hg )  Terminy: 14.03.2017r, 05.10.2017r  Cena : 690,00 netto

V. Program ENVIROMENTAL SS-5-17 (osad ściekowy: pH, sucha masa, substancje organiczne, azot ogólny, fosfor ogólny,metale: Pb, Cd, Ni, Zn,Cu,Cr, Hg, Ca, Mg)
Terminy: 
24.02.2017r,   28.09.2017r            Cena : 500,00 netto  

VI. Program ENVIROMENTAL WM-6-17 (odpad o kodzie 19 08 02: pH, sucha masa, substancje organiczne, podstawowy test wymywania: chlorki, siarczany, fluorki, metale( Pb, Cd, Ni, Zn,Cu, Cr, Hg,Ca, Mg, Mo,Ba,As,Se), TDS )  RUNDA PRÓBNA  Terminy: 11.05. 2017r            Cena : 300,00 netto  

VII . Program ENVIROMENTAL W-7-17 ( woda do spożycia: pH, przewodność, barwa, azotany, azotyny, żelazo, mangan, siarczany)
Terminy: 
09.03.2017r,   11.12.2017r     Cena : 495,00 netto

VIII. Program ENVIROMENTAL SC-8-17 ( pobieranie próbek: woda do spożycia, woda powierzchniowa, woda podziemna, ścieki oczyszczone- pobieranie ręczne i automatyczne)
Termin: 
19.04.2017r    

IX. Program ENVIROMENTAL SC-9-17 ( pobieranie próbek: odpad, osad ściekowy, gleba )
Termin: 
21.04.2017r      

X. Program SANITATION INO-10-17 ( pomiary środowiska pracy: hałas na stanowiskach pracy, hałas zewnętrzny, drgania ogólne i miejscowe, mikroklimat,oświetlenie, oznaczanie stężenia gazów, pobieranie próbek powietrza )
Termin:
 13-16.03.2017r 

Formularz zgłoszeniowy do ww. badań.

Badania biegłości organizowane przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o.

Zapraszamy do kolejnej edycji międzynarodowych badań biegłości. Podobnie do lat ubiegłych Uczestnicy mają okazję sprawdzić swoje kompetencje w zakresie badań m.in. kruszyw, gruntów i odpadów a także badań i pobierania próbek środowiskowych.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.badaniabieglosci.pl

Harmonogram dystrybucji dla programów INDUSTRY, GEOTECHNICS oraz CONSTRUCTION w pierwszym półroczu 2017 r.:

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości  Data dystrybucji próbek
1/CONS/17 Kruszywo Zawartość drobnych cząstek
Badanie wskaźnika piaskowego Frakcja 0/4 mm
14 lutego 2017 r.
2/CONS/17 Kruszywo Kształt ziarn
Wskaźnik płaskości
28 lutego 2017 r.
3/CONS/17 Kruszywo Kształt ziarn
Wskaźnik kształtu
28 lutego 2017 r.
4/CONS/17 Kruszywo Badanie w siarczanie magnezu 28 lutego 2017 r.
5/CONS/17 Kruszywo Zawartość siarki całkowitej 7 marca 2017 r.
6/CONS/17 Kruszywo Zanieczyszczenia lekkie 7 marca 2017 r.
1/IND/17 Odpady Straty prażenia, aktywność oddychania AT4, sucha masa, ogólny węgiel organiczny, pH 14 marca 2017 r.
2/IND/17 Kruszywo Mrozoodporność w wodzie 21 marca 2017 r.
3/IND/17 Kruszywo Gęstość ziarn i nasiąkliwość
- metoda piknometryczna
21 marca 2017 r.
7/CONS/17 Kruszywo Potencjalna reaktywność alkaliczna metodą szybką 28 marca 2017 r.
8/CONS/17 Grunt Analiza areometryczna 4 kwietnia 2017 r.
9/CONS/17 Grunt Gęstość właściwa szkieletu gruntowego 4 kwietnia 2017 r.
10/CONS/17 Grunt Oznaczanie granicy płynności gruntu metodą Casagrande’a oraz granicy plastyczności 4 kwietnia 2017 r.
11/CONS/17 Grunt Całkowita powierzchnia właściwa gruntu metodą sorpcji błękitu metylenowego 4 kwietnia 2017 r.
4/IND/17 Kruszywo Zawartość wody 11 kwietnia 2017 r.
12/CONS/17 Grunt Zawartość części organicznych 25 kwietnia 2017 r.
5/IND/17 Grunty Analiza sitowa Wodoprzepuszczalność – współczynnik filtracji
wg wzoru empirycznego USBSC
10 maja 2017 r.
6/IND/17 Kruszywo Mrozoodporność w obecności soli 30 maja 2017 r.
1/GEO/17 Grunt  Wilgotność 6 czerwca 2017 r.
2/GEO/17 Grunt Wilgotność naturalna 6 czerwca 2017 r.
7/IND/17 Gazy składowiskowe Prędkość przepływu gazów, stężenie i emisja dwutlenku węgla, stężenie i emisja metanu, stężenie tlenu 8 czerwca 2017 r.
13/CONS/17 Kruszywo Gęstość nasypowa w stanie luźnym
oraz zagęszczonym
13 czerwca 2017 r.
14/CONS/17 Kruszywo Wskaźnik przepływu kruszyw 13 czerwca 2017 r.
3/GEO/17 Grunt Gęstość właściwa
Metoda piknometryczna
21 czerwca 2017 r.
4/GEO/17 Grunt Gęstość właściwa
Metoda piknometryczna wyporu cieczy
21 czerwca 2017 r.

Harmonogram programu ENVIRON w pierwszym półroczu 2017 r.:

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości  Data dystrybucji próbek
1/ENV/17 Woda do spożycia pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin 28 lutego 2017 r.
3/ENV/17 Woda powierzchniowa pH, PEW, zawiesina ogólna, chlorki, siarczany, fosforany, ChZT, BZT5, żelazo ogólne, mangan, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny, azot Kjeldahla, fosfor ogólny, OWO 28 marca 2017 r.
2/ENV/17 Odpady Pobieranie próbek odpadów 6 kwietnia 2017 r.
4/ENV/17 Woda powierzchniowa Pobieranie próbek wód z rzek i strumieni 20 kwietnia 2017 r.
5/ENV/17 Gleba Pobieranie próbek gleby z terenów miejskich oraz przemysłowych 26 kwietnia 2017 r.
6/ENV/17 Ścieki Pobieranie próbek ścieków;
temperatura, odczyn pH, przewodność elektryczna właściwa - pomiary wykonane w terenie
11 maja 2017 r.
7/ENV/17 Woda podziemna Pobieranie próbek wody podziemnej; Temperatura, poziom lustra wody, odczyn pH, przewodność elektryczna właściwa - pomiary wykonane w terenie 1 czerwca 2017 r.

Kontakt:
Krzysztof Wołowiec, tel. 41 365 10 00, 500 074 479
e-mail: info@badaniabieglosci.pl

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) w Gdańsku informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w I kwartale 2017 roku

STYCZEŃ 2017
ŚRODOWISKO PRACY
styczeń Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
styczeń Oznaczanie związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
WODA
17.01.2017 Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia (analiza fizykochemiczna) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
LUTY 2017
ŚRODOWISKO PRACY
01.02.2017 Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
16.02.2017 Pomiary hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
16.02.2017 Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
luty Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
luty Analiza fizykochemiczna wody (pH, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, barwa) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
luty NOWOŚĆ Oznaczanie zawiesin łatwoopadających w ściekach runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
MARZEC 2017
ŚRODOWISKO PRACY
09.03.2017 Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
09.03.2017 Wyznaczania wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc na stanowiskach pracy Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
marzec Oznaczanie ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
marzec Oznaczanie ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
22.03.2017 Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
23.03.2017 Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
marzec Oznaczanie masy filtrów mierniczych stosowanych do oceny stężenia pyłu w gazach odlotowych runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
WODA
14.03.2017 Pobieranie i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
marzec Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (barwa, smak) runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ISOTOP s.c. pod adresem:  www.isotop.pl

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z badaniami biegłości prosimy o kontakt z telefoniczny z Panią Aleksandrą Stojek: 690-006-180 lub 58-380-36-94 lub mailowy ola@isotop.pl

Możliwy jest także kontakt za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

Zawiadomienie o badaniach biegłości hałas i drgania w środowisku pracy/ komunalnym/ ogólnym

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) w Gdańsku informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w środowisku pracy w miesiącach listopadzie i grudniu 2016 roku

Termin Zakres Badań Biegłości/Symbol programu Miejsce Badań Biegłości Dokumenty do pobrania
22 listopada 2016 Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie PM-GAZ

Nabór trwa do 10.11.2016 bądź do wyczerpania miejsc
Gdańsk Karta zgłoszenia

Program
23 listopada 2016 Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) PM-PY ~Ostatnie miejsca~ BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Nabór trwa do 10.11.2016 bądź do wyczerpania miejsc
Gdańsk Karta zgłoszenia

Program
28 listopada 2016 Pobieranie i analiza próbek wody basenowej
PM-WB

Nabór trwa do 18.11.2016 bądź do wyczerpania miejsc
Pobieranie i analiza - Gdańsk
Analiza - runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
15 grudnia 2016 Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia (analiza fizykochemiczna)
PM-PWS

Nabór trwa do 01.12.2016 bądź do wyczerpania miejsc
Gdańsk Karta zgłoszenia

Program
grudzień 2016 Oznaczanie ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) PM-NO

Nabór trwa do 01.12.2016 bądź do wyczerpania miejsc
Runda wysyłkowa Informacje dodatkowe
Karta zgłoszenia
Program
grudzień 2016 Analizy sensoryczne wody przeznaczonej do spożycia
PM-SEN

Nabór trwa do 01.12.2016 bądź do wyczerpania miejsc
Runda wysyłkowa Skrócony opis
Karta zgłoszenia
Program

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ISOTOP s.c. pod adresem:

www.isotop.pl

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z badaniami biegłości prosimy o kontakt z telefoniczny z Panią Aleksandrą Stojek: 690-006-180 lub 58-380-36-94 lub mailowy ola@isotop.pl

Możliwy jest także kontakt za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 Zawiadomienie o badaniach biegłości hałas i drgania w środowisku pracy/ komunalnym/ ogólnym

Laboratorium Hałasu i Wibracji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie - Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, informuje o organizowanych w 2016 roku programach badania biegłości w zakresie pomiaru wielkości wibroakustycznych w środowisku pracy/komunalnym/ogólnym:

Zakres Termin* Identyfikacja programu
Pomiary drgań o ogólnym i miejscowym działaniu na organizm człowieka w środowisku pracy 08.06.2016 Nr 2/2016
Pomiary hałasu w środowisku pracy  19.10.2016 Nr 3/2016
Pomiary hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych
i użyteczności publicznej

19.10.2016 ew. 20.10.2016

 Nr 4/2016
Pomiary hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń (wg załącznika nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. - Dz. U. 2014, poz. 1542)

19.10.2016 ew. 20.10.2016

Nr 5/2016

* - w zależności od wskazań organizacyjnych i liczby zgłoszeń termin może ulec zmianie

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej WSSE w Rzeszowie pod adresem:

http://wsse.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=671:zawiadomienie-o-badaniach-biegoci-z-zakresu-pomiarow-haasu-i-drga-w-rodowisku-pracy-2016&catid=47:badania&Itemid=82

 
Zawiadomienie o PT/ILC CLP-B LABTEST

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, posiadający od 2010 roku akredytację PCA w zakresie badan biegłości (PT 003), zaprasza do udziału w rundach realizowanych w ramach czterech programów badań biegłości (rundy w zakresie akredytacji PT 003):

 • Program Paliwa stałe, PS/PT
  • Runda I/Wk/16 (próbka analityczna węgla kamiennego): termin zgłaszania – 17-02-2016;
  • Runda II/Wk/16 (próbka laboratoryjna węgla kamiennego): termin zgłaszania – 11-05-2016;
  • Runda III/Wk/16 (próbka analityczna węgla kamiennego): termin zgłaszania – 31-08-2016;
  • Runda IV/Wk/16 (próbka laboratoryjna węgla kamiennego): termin zgłaszania – 9-11-2016;
  • Runda V/Wk/16 (parametry koksotwórcze kamiennego): termin zgłaszania – 31-08-2016
  • Runda I/K/16 (próbka analityczna koksu): termin zgłaszania – 28-09-2016;
  • Runda I/B/16 (biomasa stała): termin zgłaszania – 16-03-2016
 • Program Odpady, OD/PT
  • Runda I/Od/16 (10 01 02, popioły lotne z węgla): termin zgłaszania – 2-03-2016;
  • Runda II/Od/16 (10 01 01, żużle, popioły paleniskowe): termin zgłaszania – 13-04-2016;
  • Runda III/Od/16 (17 05 04, gleba i ziemia): termin zgłaszania – 22-06-2016;
  • Runda IV/Od/16 (19 08 05, osady ściekowe): termin zgłaszania – 13-07-2016;
  • Runda V/Od/16 (19 12 10, paliwa alternatywne, SRF): termin zgłaszania – 19-10-2016;
 • Program Środowisko, ŚR/PT
  • Runda I/Wkk/16 (wolna krystaliczna krzemionka): termin zgłaszania – 27-04-2016;
  • Runda I/Zo/16 (związki organiczne w środowisku pracy): termin zgłaszania – 1-06-2016;
  • Runda I/M/16 (metale w środowisku pracy): termin zgłaszania – 27-07-2016;
  • Runda I/G/16 (analiza składu próbki gazowej): termin zgłaszania – 19-09-2016;
  • Runda I/P/16 (oznaczanie gazów w środowisku pracy): termin zgłaszania – 19-09-2016;
 • Program Pobieranie próbek, PP/PT
  • Runda I/PWk/16 (ręczne pobieranie próbek węgla): termin zgłaszania – 12-09-2016;
  • Runda I/PWp/16 (pobieranie próbek wód powierzchn.): termin zgłaszania – 6-06-2016;

Szczegółowy harmonogram badań biegłości oraz informacje o realizacji  rund będących poza zakresem akredytacji Ośrodka znajdą Państwo w Programach Badań Biegłości oraz w załącznikach do Programów, dostępnych na stronie: http://labtest.clpb.pl.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu: 668 535 619 lub za pośrednictwem adresu e‑mail: labtest@clpb.pl

 ***

POBIERANIE PRÓBEK KRUSZYW, BADANIA CHEMICZNE WAPIENIA

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. jest doświadczonym organizatorem badań biegłości laboratoriów. W ramach oferowanych programów laboratoria działające w obszarze środowiska naturalnego oraz przemysłu mają możliwość sprawdzić swoje kompetencje w szerokim zakresie analiz wody, ścieków, gleb, osadów ściekowych, kruszywa, kamienia naturalnego, gruntów, kompostu, gazów składowiskowych oraz pobierania próbek.

Terminy nadsyłania zgłoszeń

Runda

Zakres

Termin nadsyłania zgłoszeń

9/CONS/15

Kruszywo
Badania chemiczne wapienia

Zawartość CaO, MgO, SiO2, Fe2O3 w przeliczeniu na suchą masę materiału 

28-10-2015

1/PPK/15

Kruszywo
Pobieranie próbek kruszyw 

13-11-2015

 

 • CONSTRUCTION to cykliczny program porównań międzylaboratoryjnych obejmujące badania właściwości fizycznych i chemicznych kruszyw, kamienia naturalnego oraz gruntów. Badania chemiczne wapienia zostaną przeprowadzone na próbce rzeczywistej kruszywa wapiennego. Uczestnicy otrzymają obiekt badania biegłości o masie 100±5 g,
 • POBIERANIE PRÓBEK KRUSZYW jest unikalnym programem badań biegłości obejmującym pobieranie próbek kruszyw, z partii kruszywa frakcji 8/16 mm.

 Szczegółowe informacje

Opis programu, szczegółowy harmonogram oraz wszelkie informacje dostępne są na: www.badaniabieglosci.pl

Kontakt:  Kamila Krzepkowska, 41 365 10 00, info@badaniabieglosci.pl

***

Zawidomienie o PT/ILC Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

WSSE Rzeszów, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu zaprasza do udziału w badanich:

IV Badania Biegłości z zakresu POMIRÓW WYDATKU ENERGETYCZNEGO
XIX Badania Biegłości z zakresu POMIARÓW NATĘŻENIA OŚWIETLENIA NA STANOWISKACH PRACY

Informację oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej WSSE w Rzeszowie:

http://www.wsse.rzeszow.pl

w zakładce Badania międzylaboratoryjne


***

Zawiadomienie o PT/ILC CLP-B LABTEST

Ośrodek Badania Biegłości CLP-B LABTEST, posiadający od 2010 roku akredytację PCA w zakresie organizacji badań biegłości (PT 003), zaprasza do udziału w kolejnych programach PT/ILC w roku 2015. Podobnie jak w roku ubiegłym, organizujemy rundy badań biegłości w zakresie:

 • Paliw stałych i odpadów paleniskowych,
 • Środowiska pracy,
 • Pobierania próbek.

Harmonogram rund oraz szczegółowe Programy dostępne są pod linkiem lub na stronie internetowej pod adresem http://www.clpb.pl oraz labtest.clpb.pl.

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Badania Biegłości CLP-B LABTEST uruchomił innowacyjną, internetową Platformę Ośrodka Badań Biegłości, która pozwala na sprawniejszą wymianę informacji pomiędzy uczestnikami i organizatorem. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w nadchodzących rundach badań biegłości prosimy o zgłaszanie udziału na stronie labtest.clpb.pl.

Obecnie Ośrodek Badania Biegłości CLP-B LABTEST zaprasza do udziału w rundzie badań biegłości I/M/15 Programu Badań Biegłości ŚRODOWISKO w zakresie oznaczania metali w środowisku pracy. Pełna treść programu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem labtest.clpb.pl oraz www.clpb.pl.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu +48 668 535 619.

 

***

ZAWIADOMIENIE Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW)Ośrodek Badań Biegłości (OBB), nr akredytacji PT 004, zaprasza do wzięcia udziału w organizowanych badaniach biegłości w zakresie – paliw stałych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks z węgla kamiennego), biomasy do celów energetycznych, stałych ubocznych produktów spalania oraz mazutu.

Programy oraz formularz rejestracji udziału w badaniach biegłości znajduje się na stronie IChPW http://www.ichpw.zabrze.pl – Zakładka Ośrodek Badań Biegłości.

Zachęcamy laboratoria do udziału w badaniach.
Więcej informacji

***

ZAWIADOMIENIE O BADANIACH BIEGŁOŚCI HAŁAS I DRGANIA W ŚRODOWISKU PRACY

       Laboratorium Hałasu i Wibracji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie - Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, informuje o organizowanych w 2015 roku programach badania biegłości:

Zakres

Termin*

Identyfikacja programu

Pomiary hałasu w środowisku pracy – program specjalny

20.05.2015

Nr 1/2015

Pomiary drgań o ogólnym i miejscowym działaniu na organizm człowieka w środowisku pracy

21.05.2015

Nr 2/2015

Pomiary hałasu w środowisku pracy

21.10.2015

Nr 3/2015

Pomiary hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej

21.10.2015

ew. 22.10.2015

Nr 4/2015

* - w zależności od wskazań organizacyjnych i liczby zgłoszeń termin może ulec zmianie

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej WSSE w Rzeszowie pod adresem:

http://www.wsse.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=47&Itemid=82

 ***

 

 ***

Badania biegłości w zakresie akustyki / hałasu  www.ntlmk.com   www.ekspertyzyakustyczne.pl

***

Uwaga: Powyższe PT/ILC nie są organizowane w ramach Klubu POLLAB.
Pełną odpowiedzialność za  w/w PT/ILC ponosi dany organizator.