Informujemy o organizacji innych PT/ILC

A A A

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą organizowanych PT/ILC

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.- dział Badań Biegłości jako doświadczony, rzetelny i akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji organizator badań biegłości zaprasza do udziału w programie INDUSTRY objętego Zakresem Akredytacji Nr PT 007 oraz w programie CONSTRUCTION. Dzięki tym programom można potwierdzić swoje kompetencje w zakresie badania właściwości fizycznych i chemicznych kruszyw, gruntów oraz kamienia naturalnego

Poniżej prezentujemy harmonogram dystrybucji obiektów badań biegłości na miesiące: marzec, kwiecień i maj 2019 r.

Program INDUSTRY

Symbol rundy

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Data dystrybucji próbek /Data poboru próbek

1.1/IND/19

Kruszywo

Zawartość wody

22-02-2019 r.

26-03-2019 r.

2.1/IND/19

Kruszywo

Mrozoodporność w wodzie

08-03-2019 r.

02-04-2019 r.

3.1/IND/19

Kruszywo

Gęstość ziarn i nasiąkliwość
Metoda: piknometryczna

08-03-2019 r.

02-04-2019 r.

4.1/IND/19

Kruszywo

Mrozoodporność w obecności soli

08-03-2019 r.

08-05-2019 r.

 

Program CONSTRUCTION

Symbol rundy

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Data dystrybucji próbek /Data poboru próbek

1.1/CONS/19

Kruszywo

Zawartość drobnych cząstek
Badanie wskaźnika piaskowego

Frakcja 0/4 mm

01-03-2019 r.

26-03-2019 r.

2.1/CONS/19

Kruszywo

Kształt ziarn
Wskaźnik płaskości

29-03-2019 r.

24-04-2019 r.

3.1/CONS/19

Kruszywo

Kształt ziarn
Wskaźnik kształtu

29-03-2019 r.

24-04-2019 r.

4.1/CONS/19

Kruszywo

Zawartość siarki całkowitej

18-04-2019 r.

15-05-2019 r.

 

Szczegółowe informacje na temat oferty można znaleźć na stronie internetowej:

www.badaniabieglosci.pl

lub skontaktować się z Działem Badań Biegłości:

e-mail: info@badaniabieglosci.pl

tel: 41 3651013

Zapraszamy do udziału!

 ***

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. jako doświadczony organizator Badań Biegłości, zaprasza do udziału w programie MICROBIOLOGY oznaczanie liczby Escherichia coli i bakterii z grupy coli w wodzie do spożycia, zgodnie z normą: PN-EN-ISO-9308-1:2014-12/A1.

Symbol rundy

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Data dystrybucji próbek /Data poboru próbek

1.1/MCB/19

Woda do spożycia

Oznaczanie liczby Escherichia coli i bakterii z grupy coli

15-02-2019 r.

26-02-2019 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://badaniabieglosci.pl/

bądź skontaktować się z Działem Badań Biegłości:

tel: 41 365 10 13

e-mail: info@badaniabieglosci.pl

Do rundy można zapisać się poprzez Panel PTCenter: http://www.ptcenter.badaniabieglosci.pl/login 

Zapraszamy do udziału!

Zespół Badań Biegłości

***

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) w Gdańsku informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w I kwartale 2019 roku

STYCZEŃ 2019

ŚRODOWISKO PRACY

22.01.2019

Wyznaczanie wydatku energetycznego metoda tabelaryczna

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

24.01.2019

Oznaczanie metali (Fe, Mn) na filtrach

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

30.01.2019

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

31.01.2019

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1-pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

WODA

29.01.2019

Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

LUTY 2019

ŚRODOWISKO PRACY

13.02.2019

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

21.02.2019

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

 

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

21.02.2019

Oznaczanie stężenie gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

21.02.2019

Oznaczanie stężenie gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

26.02.2019

Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

27.02.2019

Oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc i krystobalit)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

WODA

20.02.2019

Analiza fizykochemiczna wody (pH, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, barwa)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

28.02.2019

Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

MARZEC 2019

ŚRODOWISKO PRACY

06.03.2019

Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

06.03.2019

Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

12.03.2019

Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

19.03.2019

Oznaczanie związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

26.03.2019

Oznaczanie czynników chemicznych (aceton) na rurkach z sorbentem

runda wysyłkowa

Dokumenty w

przygotowaniu

Trwa nabór

BADANIA ŚRODOWISKOWE

07.03.2019

Pomiary hałasu komunikacyjnego

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

07.03.2019

Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

WODA I ŚCIEKI

19.03.2019

Oznaczanie zawiesin łatwoopadających w ściekach oraz chlorków metodą Mohra

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ISOTOP s.c. pod adresem:  www.isotop.pl

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z badaniami biegłości prosimy o kontakt z telefoniczny z Panią Moniką Tyburską-Bogdańską: 791-327-676 lub 58-380-36-94 lub mailowy m.tyburska@isotop.pl

Możliwy jest także kontakt za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

***

"Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Dział Badań Biegłości zaprasza do udziału w kolejnych edycjach międzynarodowych badań biegłości w roku 2019. Dzięki programom ENVIRON oraz SAMPLING mają Państwo możliwość sprawdzić swoje kompetencje w zakresie analiz oraz pobierania próbek środowiska - wód, ścieków, gruntów, osadów ściekowych oraz odpadów."

Poniżej prezentujemy harmonogram dystrybucji próbek/realizacji poborów na miesiące: luty, marzec i kwiecień 2019 r.:

Program ENVIRON:

Symbol rundy

Opis programu
(nazwa, dziedzina, metoda badań)
 

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Data realizacji

1.1/ENV/19

Badania wody do spożycia

Woda do spożycia

pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin, barwa

04-02-2019 r.

12-02-2019 r.

2.1/ENV/19

Badania wody powierzchniowej

Woda powierzchniowa

pH, PEW, zawiesiny ogólne, chlorki, siarczany, fosforany, ChZT-Cr, BZT5, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny, azot Kjeldahla, OWO

18-03-2019 r.

27-03-2019 r.

3.1/ENV/19

Badania wody powierzchniowej

Woda powierzchniowa

Kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, cynk, ołów, arsen, fosfor ogólny, żelazo ogólne, mangan

18-03-2019 r.

27-03-2019 r.

Program SAMPLING:

Symbol rundy

Opis programu
(nazwa, dziedzina,

metoda badań) 

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Data realizacji

1.1/SMP/19*

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Woda do spożycia

temperatura, pH, PEW - pomiary wykonane w terenie

chlorki, siarczany - pomiary wykonane przez Laboratorium organizatora

01-02-2019 r.

21-02-2019 r.

2.1/SMP/19*

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

Woda do spożycia

Escherichia coli, bakterie z grupy coli - pomiary wykonane przez Laboratorium organizatora

01-02-2019 r.

21-02-2019 r.

3.1/SMP/19*

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Woda podziemna

temperatura, pH, PEW, poziom lustra wody - pomiary wykonane w terenie

chlorki, siarczany - pomiary wykonane przez Laboratorium organizatora

22-02-2019 r.

07-03-2019 r.

4.1/SMP/19

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Ścieki

temperatura, pH, PEW - pomiary wykonane w terenie

jon amonowy, zawiesiny ogólne - - pomiary wykonane przez Laboratorium organizatora

22-03-2019 r.

03-04-2019 r.

5.1/SMP/19

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Osad ściekowy

pH, cynk, fosfor ogólny - pomiary wykonane przez Laboratorium organizatora

22-03-2019 r.

03-04-2019 r.

Szczegółowe informacje na temat oferty można znaleźć na stronie internetowej:

www.badaniabieglosci.pl

lub skontaktować się z Działem Badań Biegłości:

e-mail: info@badaniabieglosci.pl

tel: 41 3651013

Zapraszamy do udziału!

 

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) w Gdańsku informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w IV kwartale 2018 roku

LISTOPAD 2018

ŚRODOWISKO PRACY

15.11.2018

Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004

Gdańsk 

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

20.11.2018

Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)

Gdańsk 

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

28.11.2018

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

29.11.2018

Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy

 
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

listopad

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

listopad

Wyznaczanie wydatku energetycznego metodą tabelaryczną

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

GRUDZIEŃ 2018

ŚRODOWISKO PRACY

06.12.2018

Pobór czynników chemicznych metodą na płuczki (NO, NO2)

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

11.12.2018

Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

12.12.2018

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

 

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

grudzień

Oznaczanie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

WODA I ŚCIEKI

04.12.2018

Pobieranie i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

WRZESIEŃ 2018

ŚRODOWISKO PRACY

04.09.2018

Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

13.09.2018

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy


BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

KRAKÓW

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

13.09.2018

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

KRAKÓW

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

14.09.2018

Pomiary oświetlenia awaryjnego

KRAKÓW

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

20.09.2018

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

21.09.2018

Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

21.09.2018

Oznaczanie stężenia gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

25.09.2018

Pomiary hałasu komunikacyjnego

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

25.09.2018

Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

wrzesień

Oznaczania zawartości respirabilnej krystalicznej krzemionki:
kwarc i krystobalit

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

wrzesień

Oznaczanie ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

wrzesień

Oznaczanie związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

PAŹDZIERNIK 2018

ŚRODOWISKO PRACY

11.10.2018

Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

11.10.2018

Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

październik

Oznaczenia metali (Fe, Mn) na filtrach

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

WODA I ŚCIEKI

październik

Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

październik

Analiza fizykochemiczna wody (pH, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, barwa)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

październik

Oznaczanie zawiesin łatwoopadających w ściekach oraz chlorków metodą Mohra

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

16.10.2018

Pobieranie i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ISOTOP s.c. pod adresem:  www.isotop.pl

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z badaniami biegłości prosimy o kontakt z telefoniczny z Panią Moniką Tyburską-Bogdańską: 791-327-676 lub 58-380-36-94 lub mailowy m.tyburska@isotop.pl

Możliwy jest także kontakt za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

Zapraszamy do kolejnej edycji międzynarodowych badań biegłości. Na rok 2018 przygotowaliśmy cztery programy: ENVIRON, INDUSTRY, CONSTRUCTION i SAMPLING. Dzięki nim mogą Państwo sprawdzić swoje kompetencje w  zakresie analiz oraz pobierania próbek.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.badaniabieglosci.pl lub pod numerem telefonu: 41 365 10 13

Harmonogram dystrybucji próbek/realizacji poborów:

Program INDUSTRY :

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości  Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
6/IND/18 Kruszywo Odporność na rozdrabnianie Metoda: Los Angeles 17-08-2018 r. 19-09-2018 r.
7/IND/18 Kruszywo Odporność na ścieranie (mikro-Deval) 17-08-2018 r. 19-09-2018 r.
8/IND/18 Kamień naturalny Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym 05-10-2018 r. 30-10-2018 r.

Program CONSTRUCTION:

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości  Termin nadsyłania zgłoszeń  Data dystrybucji próbek
9/CONS/18 Kruszywo Gęstość nasypowa w stanie luźnym
oraz zagęszczonym
04-05-2018 r 06-06-2018 r.
10/CONS/18 Kruszywo Wskaźnik przepływu kruszyw 04-05-2018 r 06-06-2018 r.
11/CONS/18 Grunt Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 25-05-2018 r. 27-06-2018 r.
12/CONS/18 Kruszywo Skład ziarnowy Metoda przesiewania Zawartość pyłów 08-06-2018 r. 11-07-2018 r.
13/CONS/18 Kruszywo Zawartość drobnych cząstek Badanie błękitem metylenowym 04-08-2018 r. 05-09-2018 r
14/CONS/18 Kruszywo Gęstość wypełniacza Metoda piknometryczna 04-08-2018 r. 05-09-2018 r
15/CONS/18 Kruszywo Badania chemiczne wapienia Zawartość CaO, MgO, SiO2, Fe2O3, Al2O3 w przeliczeniu na suchą masę materiału 31-08-2018 r. 26-09-2018 r.
16/CONS/18 Kamień naturalny Jednoosiowa wytrzymałość na ściskanie 21-09-2018 r 24-10-2018 r
17/CONS/18 Kamień naturalny Gęstość objętościowa 21-09-2018 r 24-10-2018 r

Program ENVIRON:

Symbol rundy Opis programu
(nazwa, dziedzina, metoda badań)
 
Obiekt badań Wyznaczane wielkości  Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
4/ENV/18 Badania gleby Gleba Kadm, ołów, miedź, cynk, chrom ogólny, nikiel, kobalt, rtęć, molibden, sucha masa, pH 03-08-2018 r. 23-08-2018 r.
5/ENV/18 Badania osadu ściekowego Osad ściekowy pH, sucha masa, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, wapń, magnez, cynk 02-10-2018 r. 11-10-2018 r.
6/ENV/18 Badania ścieków Ścieki BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, azot Kjeldahla, fosfor ogólny, kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, cynk, ołów, arsen 31-10-2018 r. 14-11-2018 r.

Program SAMPLING:

Symbol rundy Opis programu
(nazwa, dziedzina,
metoda badań) 
Obiekt badań Termin nadsyłania zgłoszeń Data realizacji
6/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Osad ściekowy 15-06-2018 r. 20-06-2018 r.
7/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Woda basenowa 15-06-2018 r. 21-06-2018 r.
8/SMP/18 Badanie właściwości fizycznych i chemicznych Biogaz 20-08-2018 r 30-08-2018 r
9/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Odpady 24-08-2018 r 06-09-2018 r.
10/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Kruszywo 05-09-2018 r. 20-09-2018 r
 

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

Zapraszamy do kolejnej edycji międzynarodowych badań biegłości. Na rok 2018 przygotowaliśmy cztery programy: ENVIRON, INDUSTRY, CONSTRUCTION i SAMPLING. Dzięki nim mogą Państwo sprawdzić swoje kompetencje w  zakresie analiz oraz pobierania próbek.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.badaniabieglosci.pl lub pod numerem telefonu: 41 365 10 13

Harmonogram dystrybucji próbek/realizacji poborów na miesiące: kwiecień, maj, czerwiec:

Program INDUSTRY :

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości  Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
2/IND/18 Kruszywo Mrozoodporność w wodzie 23-03-2018 r. 24-04-2018 r.
3/IND/18 Kruszywo Gęstość ziarn i nasiąkliwość
Metoda: piknometryczna
23-03-2018 r. 24-04-2018 r.
4/IND/18 Kruszywo Mrozoodporność w obecności soli 23-03-2018 r. 10-05-2018 r.
5/IND/18 Kruszywo Zawartość drobnych cząstek
Badanie wskaźnika piaskowego
Frakcja 0/2 mm
18-04-2018 r. 17-05-2018 r.

Program ENVIRON:

Symbol rundy Opis programu
(nazwa, dziedzina, metoda badań)
 
Obiekt badań Wyznaczane wielkości  Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek
3/ENV/18 Badania odpadów Odpady Straty prażenia, aktywność oddychania AT4, sucha masa, ogólny węgiel organiczny, pH 14-05-2018 r. 29-05-2018 r.

Program SAMPLING:

Symbol rundy Opis programu
(nazwa, dziedzina,
metoda badań) 
Obiekt badań Termin nadsyłania zgłoszeń Data realizacji
6/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Osad ściekowy 15-06-2018 r. 20-06-2018 r.
7/SMP/18 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Woda basenowa 15-06-2018 r. 21-06-2018 r.

Program CONSTRUCTION:

Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości  Termin nadsyłania zgłoszeń  Data dystrybucji próbek
6/CONS/18 Grunt Analiza areometryczna 06-04-2018 r. 18-04-2018 r.
7/CONS/18 Grunt Oznaczanie granicy płynności gruntu metodą Casagrande’a oraz granicy plastyczności 16-03-2018 r. 18-04-2018 r.
8/CONS/18 Grunt Całkowita powierzchnia właściwa gruntu metodą sorpcji błękitu metylenowego 16-03-2018 r. 18-04-2018 r.
9/CONS/18 Kruszywo Gęstość nasypowa w stanie luźnym
oraz zagęszczonym
04-05-2018 r 06-06-2018 r.
10/CONS/18 Kruszywo Wskaźnik przepływu kruszyw 04-05-2018 r 06-06-2018 r.
11/CONS/18 Grunt Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 25-05-2018 r. 27-06-2018 r.

Zawiadomienie o Badaniach Biegłości

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) w Gdańsku informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w II kwartale 2018 roku

KWIECIEŃ 2018
ŚRODOWISKO PRACY
11.04.2018 Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)   BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Bielsko-Biała Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
12.04.2018 Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, NO, NO2) Bielsko-Biała Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
18.04.2018 NOWOŚĆ Oznaczanie czynników chemicznych metodą na płuczki (NO, NO2) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
10.04.2018 Oznaczanie metali (Fe, Mn) na filtrach runda wysyłkowa Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
24.04.2018 Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
24.04.2018 Pomiary hałasu komunikacyjnego Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
WODA
16.04.2018 Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia (analiza fizykochemiczna) Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
MAJ 2018
ŚRODOWISKO PRACY
09.05.2018 Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy   BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
10.05.2018 Pomiary hałasu na stanowiskach pracy Gdańsk Karta zgłoszenia
Program
Trwa nabór
17.05.2018 Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)   BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
maj Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKR