Informujemy o organizacji innych PT/ILC

A A A

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą organizowanych PT/ILC

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach międzynarodowych badań biegłości organizowanych przez Akredytowanego Organizatora Badań Biegłości Nr PT 007 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Na 2019 rok zostały przygotowane następujące programy: INDUSTRY, CONSTRUCTION, ENVIRON oraz SAMPLING, dzięki którym mogą Państwo sprawdzić i potwierdzić swoje kompetencje w zakresie analiz oraz pobierania próbek.

Szczegółowe informacje na temat oferty można znaleźć na stronie internetowej:

https://promea.pl/badania-bieglosci

lub skontaktować się z Działem Badań Biegłości:

e-mail: info@badaniabieglosci.pl 

tel: 41 3651013

Harmonogram dystrybucji próbek/realizacji poborów:

Program INDUSTRY

realizowany zgodnie z posiadanym Zakresem Akredytacji Nr PT 007:

Symbol rundy

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Data dystrybucji próbek /Data poboru próbek

6.1/IND/19

Kruszywo

Odporność na rozdrabnianie
Metoda: Los Angeles

09-08-2019 r.

24-09-2019 r.

7.1/IND/19

Kruszywo

Odporność na ścieranie (mikro-Deval)

09-08-2019 r.

24-09-2019 r.

8.1/IND/19

Kamień naturalny

Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym

20-09-2019 r.

29-10-2019 r.

Program CONSTRUCTION: 

Symbol rundy

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Data dystrybucji próbek /Data poboru próbek

11.1/CONS/19

Grunt

Analiza sitowa

28-06-2019 r.

23-07-2019 r.

12.1/CONS/19

Kruszywo

Badania chemiczne wapienia
Zawartość CaO, MgO, SiO2, Fe2O3, Al2O3
w przeliczeniu na suchą masę materiału

02-08-2019 r.

28-08-2019 r.

13.1/CONS/19

Grunt

Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego

02-08-2019 r.

03-09-2019 r.

14.1/CONS/19

Kruszywo

Zawartość drobnych cząstek

Badanie błękitem metylenowym

20-09-2019 r.

08-10-2019 r.

15.1/CONS/19

Kruszywo

Gęstość wypełniacza
Metoda piknometryczna

20-09-2019 r.

08-10-2019 r.

16.1/CONS/19

Kamień naturalny

Jednoosiowa wytrzymałość na ściskanie

20-09-2019 r.

29-10-2019 r.

17.1/CONS/19

Kamień naturalny

Gęstość objętościowa

20-09-2019 r.

29-10-2019 r.

Program ENVIRON: 

Symbol rundy

Opis programu
(nazwa, dziedzina, metoda badań)
 

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Data realizacji

5.1/ENV/19

Badania osadu ściekowego

Osad ściekowy

pH, sucha masa, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, wapń, magnez, cynk

09-08-2019 r.

27-08-2019 r.

6.1/ENV/19

Badania ścieków

Ścieki

pH, BZT5, ChZT-Cr, zawiesiny ogólne, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, azot Kjeldahla, fosfor ogólny, chlorki, siarczany

07-10-2019 r.

22-10-2019 r.

7.1/ENV/19

Badania ścieków

Ścieki

Kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, cynk, ołów, arsen, żelazo ogólne

07-10-2019 r.

22-10-2019 r.

Program SAMPLING: 

Symbol rundy

Opis programu
(nazwa, dziedzina,

metoda badań) 

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Data realizacji

8.1/SMP/19

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Woda basenowa

temperatura, pH, potencjał redoks, chlor wolny i związany –pomiary wykonane w terenie

żelazo, azotany - pomiary wykonane przez Laboratorium organizatora

14-06-2019 r.

04-07-2019 r.

9.1/SMP/19

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Biogaz

badanie prędkości przepływu gazów, stężenie i emisja dwutlenku węgla, stężenie i emisja metanu, stężenie tlenu  - pomiary wykonane w terenie

23-08-2019 r.

05-09-2019 r.

10.1/SMP/19

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Odpady

straty przy prażeniu, sucha masa - pomiary wykonane przez Laboratorium organizatora

23-08-2019 r.

04-09-2019 r.

11.1/SMP/19

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Kruszywo

odporności na rozdrabnianie Los Angeles, gęstość i nasiąkliwość ziarn - pomiary wykonane przez Laboratorium organizatora

04-10-2019 r.

23-10-2019 r.

 

 *****

 

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o., Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, posiadający od 2010 roku akredytację PCA w zakresie badań biegłości (PT 003), zaprasza do udziału w badaniach biegłości:

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 003

Program: Paliwa stałe PS/PT 

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 81(Wk.1)PS (próbka analityczna o uziarnieniu < 0,2 mm): zgłoszenia do 23 sierpnia 2019 r., raport – 11 października 2019 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania właściwości koksotwórczych węgla kamiennego:

Runda 82(Wk.3)PS (próbka analityczna o uziarnieniu 0,2S): zgłoszenia do 20 września 2019 r., raport – 31 października 2019 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:

Runda 83(K.1)PS (próbka analityczna o uziarnieniu poniżej 0,2 mm): zgłoszenia do 18 października 2019 r., raport – 27 listopada 2019 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania CRI/CSR w próbce koksu z węgla kamiennego:

Runda 84(K.2)PS (próbka o uziarnieniu 19,0 - 22,4 mm): zgłoszenia do 18 października 2019 r., raport – 27 listopada 2019 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 85(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna o uziarnieniu < 3,0 mm): zgłoszenia do 8 listopada 2019 r., raport – 18 grudnia 2019 r.

Program: Środowisko ŚR/PT

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

Runda 42(G.1)ŚR (gaz ziemny; mieszanina gazowa - certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 07 czerwca 2019 r., raport – 27 września 2019 r.

Runda 43(G.4)ŚR (siarkowodór i związki siarki; mieszanina gazowa -certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 07 czerwca 2019 r., raport – 27 września 2019 r.

Runda 44(G.3)ŚR (próbki gazu koksowniczego pobrane do worków Tedlar lub pipet szklanych): zgłoszenia do 19 czerwca 2019 r., raport – 19 lipca 2019 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania zawartości kwarcu i krystobalitu:

Runda 45(Kk.1)ŚR (próbka analityczna pyłu o uziarnieniu <36 µm): zgłoszenia do
1 października 2019 r., raport – 8 listopada 2019 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania tlenków węgla i tlenków azotu za pomocą urządzeń szybkiego odczytu:

 Runda 46(P)ŚR (powietrze): zgłoszenia do 25 października 2019 r., raport – 6 grudnia 2019 r.

Program: Odpady OD/PT

Badania biegłości z zakresu analizy wyciągu wodnego z gleby:

Runda 16(W.1)OD (próbka laboratoryjna o uziarnieniu poniżej 10 mm): zgłoszenia do 9 sierpnia 2019 r., raport – 20 września 2019 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów palnych – paliwa alternatywnego:

Runda 17(Pa.1)OD (próbka laboratoryjna o uziarnieniu poniżej 1,0 mm): zgłoszenia do 31 października 2019 r., raport – 18 grudnia 2019 r

Program: Pobieranie próbek PP/PT

Badania biegłości z zakresu pobierania wód powierzchniowych z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych:

Runda 17(Wp)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 31 maja 2019 r., raport – 10 lipca 2019 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania wód powierzchniowych z rzek i strumieni:

Runda 18(Wp)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 31 maja 2019 r., raport – 10 lipca 2019 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego:

Runda 19(Wk)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 11 października 2019 r., raport – 22 listopada 2019 r.

Programy PT nie objęte zakresem akredytacji nr PT 003

Program: Pobieranie próbek (NA) PP-NA/PT

Badania biegłości z zakresu pobierania próbek:

Runda 13(Ws)PP-NA (woda do spożycia): zgłoszenia do 28 czerwca 2019 r., raport – 31 lipca 2019 r.

Runda 14(Sc)PP-NA (ścieki): zgłoszenia do 2 sierpnia 2019 r., raport – 30 sierpnia 2019 r.

Runda 15(G)PP-NA (próbka gazowa): zgłoszenia do 14 sierpnia 2019 r., raport – 13 września 2019 r.

Program: Środowisko (NA) ŚR-NA/PT

Badania biegłości z zakresu oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na stanowiskach pracy:

Runda 3(WWA.1)ŚR-NA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne): zgłoszenia do 6 czerwca 2019 r., raport – 26 lipca 2019 r.

Pełna treść programów oraz szczegółowy harmonogram realizacji rund są dostępne na stronie internetowej organizatora: https://www.clpb.pl/badania-bieglosci/

Kontakt telefoniczny: 668 535 619

Kontakt mailowy: labtest@clpb.pl.

*****

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) w Gdańsku informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w II kwartale 2019 roku

KWIECIEŃ 2019

ŚRODOWISKO PRACY

09.04.2019

Oznaczanie siarkowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

10.04.2019

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

 

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

10.04.2019

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

11.04.2019

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1-pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

12.04.2019

Pomiary oświetlenia awaryjnego

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

WODA

25.04.2019

Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

MAJ 2019

ŚRODOWISKO PRACY

07.05.2019

Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

14.05.2019

Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie 

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Radom

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

14.05.2019

Oznaczanie stężenie gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

Radom

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

14.05.2019

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

 

Radom

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

15.05.2019

Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego

Radom

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

16.05.2019

Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

Radom

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

22.05.2019

Oznaczanie metali (Fe, Mn) na filtrach

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

22.05.2019

Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

22.05.2019

Oznaczanie ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

CZERWIEC 2019

ŚRODOWISKO PRACY

05.06.2019

Oznaczanie metali (Ni, Cd) na filtrach

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

11.06.2019

Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

11.06.2019

Oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc i krystobalit)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

17.06.2019

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

18.06.2019

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1-pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

 

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

19.06.2019

Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie 

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

19.06.2019

Oznaczanie stężenie gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

WODA

05.06.2019

Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

11.06.2019

Analiza fizykochemiczna wody (pH, przewodność właściwa elektryczna, chlorki, barwa)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

LIPIEC 2019

ŚRODOWISKO PRACY

16.07.2019

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1-pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Bielsko-Biała

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

16.07.2019

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Bielsko-Biała

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

17.07.2019

 

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

 

Bielsko-Biała

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

17.07.2019

Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie 

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Bielsko-Biała

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

17.07.2019

Oznaczanie stężenie gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

Bielsko-Biała

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ISOTOP s.c. pod adresem:  www.isotop.pl

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z badaniami biegłości prosimy o kontakt z telefoniczny z Panią Moniką Tyburską-Bogdańską: 791-327-676 lub 58-380-36-94 lub mailowy m.tyburska@isotop.pl

Możliwy jest także kontakt za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 

*****

 

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.- dział Badań Biegłości jako doświadczony, rzetelny i akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji organizator badań biegłości zaprasza do udziału w programie INDUSTRY objętego Zakresem Akredytacji Nr PT 007 oraz w programie CONSTRUCTION. Dzięki tym programom można potwierdzić swoje kompetencje w zakresie badania właściwości fizycznych i chemicznych kruszyw, gruntów oraz kamienia naturalnego

Poniżej prezentujemy harmonogram dystrybucji obiektów badań biegłości na miesiące: marzec, kwiecień i maj 2019 r.

Program INDUSTRY

Symbol rundy

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Data dystrybucji próbek /Data poboru próbek

1.1/IND/19

Kruszywo

Zawartość wody

22-02-2019 r.

26-03-2019 r.

2.1/IND/19

Kruszywo

Mrozoodporność w wodzie

08-03-2019 r.

02-04-2019 r.

3.1/IND/19

Kruszywo

Gęstość ziarn i nasiąkliwość
Metoda: piknometryczna

08-03-2019 r.

02-04-2019 r.

4.1/IND/19

Kruszywo

Mrozoodporność w obecności soli

08-03-2019 r.

08-05-2019 r.

 

Program CONSTRUCTION

Symbol rundy

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Data dystrybucji próbek /Data poboru próbek

1.1/CONS/19

Kruszywo

Zawartość drobnych cząstek
Badanie wskaźnika piaskowego

Frakcja 0/4 mm

01-03-2019 r.

26-03-2019 r.

2.1/CONS/19

Kruszywo

Kształt ziarn
Wskaźnik płaskości

29-03-2019 r.

24-04-2019 r.

3.1/CONS/19

Kruszywo

Kształt ziarn
Wskaźnik kształtu

29-03-2019 r.

24-04-2019 r.

4.1/CONS/19

Kruszywo

Zawartość siarki całkowitej

18-04-2019 r.

15-05-2019 r.

 

Szczegółowe informacje na temat oferty można znaleźć na stronie internetowej:

www.badaniabieglosci.pl

lub skontaktować się z Działem Badań Biegłości:

e-mail: info@badaniabieglosci.pl

tel: 41 3651013

Zapraszamy do udziału!

 ***

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. jako doświadczony organizator Badań Biegłości, zaprasza do udziału w programie MICROBIOLOGY oznaczanie liczby Escherichia coli i bakterii z grupy coli w wodzie do spożycia, zgodnie z normą: PN-EN-ISO-9308-1:2014-12/A1.

Symbol rundy

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Data dystrybucji próbek /Data poboru próbek

1.1/MCB/19

Woda do spożycia

Oznaczanie liczby Escherichia coli i bakterii z grupy coli

15-02-2019 r.

26-02-2019 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://badaniabieglosci.pl/

bądź skontaktować się z Działem Badań Biegłości:

tel: 41 365 10 13

e-mail: info@badaniabieglosci.pl

Do rundy można zapisać się poprzez Panel PTCenter: http://www.ptcenter.badaniabieglosci.pl/login 

Zapraszamy do udziału!

Zespół Badań Biegłości

***

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) w Gdańsku informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w I kwartale 2019 roku

STYCZEŃ 2019

ŚRODOWISKO PRACY

22.01.2019

Wyznaczanie wydatku energetycznego metoda tabelaryczna

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

24.01.2019

Oznaczanie metali (Fe, Mn) na filtrach

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

30.01.2019

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

31.01.2019

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1-pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

WODA

29.01.2019

Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

LUTY 2019

ŚRODOWISKO PRACY

13.02.2019

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

21.02.2019

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

 

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

21.02.2019

Oznaczanie stężenie gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

21.02.2019

Oznaczanie stężenie gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

26.02.2019

Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

27.02.2019

Oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc i krystobalit)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

WODA

20.02.2019

Analiza fizykochemiczna wody (pH, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, barwa)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

28.02.2019

Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

MARZEC 2019

ŚRODOWISKO PRACY

06.03.2019

Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

06.03.2019

Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

12.03.2019

Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

19.03.2019

Oznaczanie związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

26.03.2019

Oznaczanie czynników chemicznych (aceton) na rurkach z sorbentem

runda wysyłkowa

Dokumenty w

przygotowaniu

Trwa nabór

BADANIA ŚRODOWISKOWE

07.03.2019

Pomiary hałasu komunikacyjnego

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

07.03.2019

Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

WODA I ŚCIEKI

19.03.2019

Oznaczanie zawiesin łatwoopadających w ściekach oraz chlorków metodą Mohra

runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ISOTOP s.c. pod adresem:  www.isotop.pl

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z badaniami biegłości prosimy o kontakt z telefoniczny z Panią Moniką Tyburską-Bogdańską: 791-327-676 lub 58-380-36-94 lub mailowy m.tyburska@isotop.pl

Możliwy jest także kontakt za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

***

"Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Dział Badań Biegłości zaprasza do udziału w kolejnych edycjach międzynarodowych badań biegłości w roku 2019. Dzięki programom ENVIRON oraz SAMPLING mają Państwo możliwość sprawdzić swoje kompetencje w zakresie analiz oraz pobierania próbek środowiska - wód, ścieków, gruntów, osadów ściekowych oraz odpadów."

Poniżej prezentujemy harmonogram dystrybucji próbek/realizacji poborów na miesiące: luty, marzec i kwiecień 2019 r.:

Program ENVIRON:

Symbol rundy

Opis programu
(nazwa, dziedzina, metoda badań)
 

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Data realizacji

1.1/ENV/19

Badania wody do spożycia

Woda do spożycia

pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin, barwa

04-02-2019 r.

12-02-2019 r.

2.1/ENV/19

Badania wody powierzchniowej

Woda powierzchniowa

pH, PEW, zawiesiny ogólne, chlorki, siarczany, fosforany, ChZT-Cr, BZT5, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny, azot Kjeldahla, OWO

18-03-2019 r.

27-03-2019 r.

3.1/ENV/19

Badania wody powierzchniowej

Woda powierzchniowa

Kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, cynk, ołów, arsen, fosfor ogólny, żelazo ogólne, mangan

18-03-2019 r.

27-03-2019 r.

Program SAMPLING:

Symbol rundy

Opis programu
(nazwa, dziedzina,

metoda badań) 

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Data realizacji

1.1/SMP/19*

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Woda do spożycia

temperatura, pH, PEW - pomiary wykonane w terenie

chlorki, siarczany - pomiary wykonane przez Laboratorium organizatora

01-02-2019 r.

21-02-2019 r.

2.1/SMP/19*

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

Woda do spożycia

Escherichia coli, bakterie z grupy coli - pomiary wykonane przez Laboratorium organizatora

01-02-2019 r.

21-02-2019 r.

3.1/SMP/19*

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Woda podziemna

temperatura, pH, PEW, poziom lustra wody - pomiary wykonane w terenie

chlorki, siarczany - pomiary wykonane przez Laboratorium organizatora

22-02-2019 r.

07-03-2019 r.

4.1/SMP/19

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Ścieki

temperatura, pH, PEW - pomiary wykonane w terenie

jon amonowy, zawiesiny ogólne - - pomiary wykonane przez Laboratorium organizatora

22-03-2019 r.

03-04-2019 r.

5.1/SMP/19

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Osad ściekowy

pH, cynk, fosfor ogólny - pomiary wykonane przez Laboratorium organizatora

22-03-2019 r.

03-04-2019 r.

Szczegółowe informacje na temat oferty można znaleźć na stronie internetowej:

www.badaniabieglosci.pl

lub skontaktować się z Działem Badań Biegłości:

e-mail: info@badaniabieglosci.pl

tel: 41 3651013

Zapraszamy do udziału!

 

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) w Gdańsku informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w IV kwartale 2018 roku

LISTOPAD 2018

ŚRODOWISKO PRACY

15.11.2018

Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004

Gdańsk 

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

20.11.2018

Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)

Gdańsk 

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

28.11.2018

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

29.11.2018

Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy