02.03.2016 r., Warszawa - XXVII Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLLAB

A A A

XXVII WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW KLUBU POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB 

Zarząd Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, działając na podstawie
§ 17 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

2 marca 2016 r.

XXVII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Rozpoczęcie: godz. 10:30 - I termin, godz. 10:45 - II termin

Miejsce: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, sala nr 2  

Program:

1)      Otwarcie XXVII Walnego Zgromadzenia.

2)      Wyznaczenie Protokolanta i wybór Przewodniczącego Obrad.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Wystąpienie zaproszonych gości.

5)      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6)      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7)      Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu, Sekcji i Komisji za 2015 r.

8)      Przedstawienie realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2015 r.

9)      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10)    Dyskusja.

11)    Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu, Sekcji i Komisji oraz realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2015 r.

12)    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu POLLAB.

13)    Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego na 2016 r. oraz podjęcie stosownej uchwały.

14)    Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Klubu POLLAB. Prezentacja kandydatów.

15)    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Klubu POLLAB  na VII kadencję.

16)    Podjęcie uchwały dotyczącej liczby członków Zarządu VII kadencji Klubu POLLAB.

17)    Podjęcie uchwał dotyczących liczby członków Komisji Rewizyjnej VII kadencji Klubu POLLAB.

18)    Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Klubu POLLAB. Prezentacja kandydatów.

19)    Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Zarządu Klubu POLLAB.

20)    Ogłoszenie wyników. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Klubu POLLAB na VII kadencję.

21)    Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu POLLAB. Prezentacja kandydatów.

22)    Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Komisji Rewizyjnej Klubu POLLAB.

23)    Ogłoszenie wyników. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Klubu POLLAB na VII kadencję.

24)    Wolne głosy i wnioski.

25)    Przyjęcie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej.

26)    Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.

27)    Zakończenie XXVII Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB.

 

Rejestracja uczestników godz. 9:30 – 10:30. Przewidywane zakończenie ok. godz. 14:30. Po zakończeniu obiad.

Udział jednego przedstawiciela członka rzeczywistego w XXVII Walnym Zgromadzeniu, upoważnionego do podejmowania decyzji jest nieodpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie do Sekretariatu Klubu faxem pod numer
22 46 45 556
lub skanu na adres sekretariat@pollab.pl wypełnionej Karty uczestnictwa w terminie do 20.02.2016 r. 

Załączniki:

  1. Karta uczestnictwa
  2. Projekt uchwał XXVII Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB
  3. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB, wyd. 2 z dnia 23.01.2016 r.
  4. Instrukcja głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB